Po izvršenom prijemu narudžbine putem vebsajta, prodavac je u obavezi da izvrši elektronsku potvrdu na e-mail adresu koju ste naveli i obavesti Vas o svim bitnim informacijama u vezi sa dostupnošću, isporukom i načinom plaćanja koje ste izabrali prilikom naručivanja., Nakon što jednom potvrdite narudžbinu, imate pravo na odustanak od iste pod uslovima i na način propisan Obaveštenjem o pravu na odustanak od ugovora čija se pravila nalaze u ovom tekstu pod Povraćaj i reklamacije. Pro Tech Support d.o.o se obavezuje da naručene usluge isporuči saobrazne ugovorenim uslovima i u predviđenom roku. Sve naručene usluge se isporučuju na adresu koju ste naveli. U slučaju bilo kakve promene, Pro Tech Support d.o.o je dužan da Vas o istoj obavesti na Vašu email adresu.

CENE

Katalog cena na ovom sajtu iskazan je u dinarima. Pro Tech Support d.o.o je u sistemu PDV-a. Pro Tech Support d.o.o ne može da garantuje da su sve informacije na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Plaćanje se obavlja isključivo u dinarima (RSD).

PLAĆANJE

  • Plaćanje u gotivini prilikom ličnog preuzimanja (kupovine) proizvoda ili plaćanje kuriru prilikom dostave proizvoda (POST EXPRESS-om).
  • Plaćanje uplatom na tekući račun: Vašu narudžbinu možete platiti direktnom uplatom na tekući račun, uz obavezno navođenje poziva na broj koji se odnosi na broj narudžbine. Plaćanje se može izvršiti standardnim nalogom za uplatu u bilo kojoj pošti ili banci, ili putem Interneta ako imate Internet pristup svom računu (web banking).
  • Plaćanje nalogom za prenos (virmanski): Ukoliko ste pravno lice uplatu možete izvršiti prenosom sredstava sa Vašeg računa. Uplatu na osnovu dostavljenog računa, možete izvršiti realizacijom naloga za prenos.
  • PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

NAČINI ISPORUKE

Dostava na teritoriji Srbije se vrši kurirskom službom Post Express, po važećem cenovniku navedene kurirske službe. Troškovi isporuke/dostave padaju na teret kupca.

Za hitne isporuke, molimo da nas kontaktirate na office@tonerhouse.rs ili putem telefona na +381 64 611 64 79.

U slučaju da niste primili robu ili obaveštenje u navedenom vremenu, molimo vas da nas o tome blagovremeno obavestite kako bismo pronašlli prvobitno poslatu pošiljku, ili poslali novu.

SAOBRAZNOST

Saobraznost je zakonska kategorija i njeno trajanje je 2 godine. Saobraznost predstavlja odgovornost trgovca ili proizvođača da roba ili usluga budu u skladu sa uobičajenim radom ili posebnim zahtevima potrošača u određenom vremenskom periodu. Potrošač može ostvariti svoja prava u roku od 2 godine. PRO TECH SUPPORT D.O.O je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. PRO TECH SUPPORT D.O.O je odgovran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se smatrati da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke snosi PRO TECH SUPPORT D.O.O

Ukoliko je reč o potrošnom proizvodu (toneri, kertridži, mastila, papir, bubnjevi, riboni i sl.), ili proizvodu čiji je rok upotrebe ograničen, prigovori na saobraznost su neosnovani nakon redovne upotrebe kojom se iscrpljuje svrha tog proizvoda ili nakon isteka roka trajanja.

OTKLANJANJE NESAOBRAZNOSTI POSLE ISTEKA ZAKONSKOG ROKA

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu. Rado ćemo izaći u susret potrošačima i pomoći vam oko informisanja o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

POVRAĆAJ I REKLAMACIJE

Saglasno Zakonu o zaštiti potrošača obaveštavamo Vas da reklamacije na usluge pružene preko našeg vebsajta www.tonerhouse.rs, kao i reklamacije po osnovu saobraznosti možete izjaviti elektronski na e-mail adresu office@tonerhouse.rs, ili poštom na našu adresu Dragana Rakića 43/9, 11080 Beograd, Zemun, Republika Srbija. Takođe Vas obaveštavamo da ste pri izjavljivanju reklamacije dužni da dostavite račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini usluge na koju izjavljujete reklamaciju (kopija računa, slip i sl.).

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, potrošač može da pošalje robu o trošku trgovca kurirskom službom DAILY EXPRESS d.o.o. ili JP Pošta Srbije (Post Express) sa kojima imamo ugovorni odnos.

Po prijemu reklamacije u roku od osam dana izdaćemo vam pisanu potvrdu ili ćemo vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili vašu reklamaciju. Kao prodavac dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Pisanim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije. Izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije za tehničku robu ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno 15 dana za proizvode koji ne spadaju pod tehničku robu. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. U slučaju odbijanja reklamacije prodavac je dužan da pruži odgovarajuće obaveštenje, tj. obrazloženje neprihvatanja reklamacije.

Proizvod koji se vraća zbog reklamacije mora se propisno zapakovati u ambalažu koja na adekvatan način obezbeđuje da se sačuva kvalitet proizvoda. Svi proizvodi koji imaju vidljiva mehanička oštećenja prouzrokovana neadekvatnom upotrebom proizvoda neće biti uzeti u razmatranje o osnovanosti reklamacije, već vraćeni Potrošaču. Ukoliko se Vaša reklamacija odnosi isključivo na nesaobraznost u pogledu proizvoda koji je naručen u odnosu na proizvod koji Vam je uručen, Na vašu reklamaciju odgovorićemo u roku od 8 dana, a rok za rešavanje reklamacija je 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu. 


Ukoliko potrošač za kupljeni proizvod dobije garanciju i ukoliko se reklamacija izjavljuje nakon isteka 2 godine od datuma kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.


VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA


Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://vansudsko.must.gov.rs/adrbodies


Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili – prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.


Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:  • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;

  • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;

  • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;

  • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;

  • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.


Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.”

ODGOVORNOST ZBOG NESAOBRAZNOSTI USLUGE UGOVORU SA ASPEKTA ZAKONA

Pro Tech Support d.o.o odgovara za nesaobraznosti isporučene usluge ugovoru ako: je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je ta nesaobraznost bila poznata Pro Tech Support d.o.o; se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, a potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača i ako je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Pro Tech Support d.o.o izjavio da je usluga saobrazna ugovoru. Pro Tech Support d.o.o ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da usluga nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, potrošač može da zahteva od Pro Tech Support d.o.o da izvrši saobraznu uslugu. Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za Pro Tech Support d.o.o, potrošač može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.

Potrošač ne može da raskine ugovor u slučaju neznatne nesaobraznosti usluge. Sve troškove koji su neophodni da bi se usluga saobrazila ugovoru snosi Pro Tech Support d.o.o. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Pro Tech Support d.o.o ima pravo da uskrati vraćanje cene ukoliko utvrdi da roba nije vraćena u stanju u kome je isporučena, a usled potrošačevog neadekvatnog rukovanja istom.

OBAVEŠTENJE O PRAVU NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač ima pravo do odustane od ugovora o pružanju usluga bez navođenja razloga zbog kojeg odustaje od ugovora i to u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora između potrošača i Pro Tech Support d.o.o. Ukoliko želite da odustanete od ugovora o pružanju usluga koji je zaključen putem vebsajta, to možete učiniti slanjem obrasca izjave o odustajanju koji se nalazi ovde, slanjem na našu email adresu office@tonerhouse.rs ili poštom na adresu Dragana Rakića 43/9, 11080 Beograd, Republika Srbija.

Ukoliko obrazac za odustanak od ugovora pošaljete elektronski na e-mail adresu office@tonerhouse.rs, Pro Tech Support d.o.o će Vas bez odlaganja pismenim putem obavestiti o prijemu obrasca. Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Pro Tech Support d.o.o i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača. Istekom navedenog roka gubite pravo na odustajanje od ugovora. Pro Tech Support d.o.o je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio za usluge, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac o odustanku od ugovora. U slučaju odustanka od Ugovora, potrošač snosi troškove isporuke. Pravo na raskid Ugovora i povraćaj uplaćenog iznosa nije moguć ukoliko je potrošač na bilo koji način umanjio vrednost robe (uključujući, ali ne ograničavajući se na: neadekvatno rukovanje usled čega je ambalaža oštećena, konzumiran proizvod, umanjen kvantitet ili kvalitet proizvoda, i slično). Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanaj robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u PRO TECH SUPPORT d.o.o., te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Kupovinom usluga dajete izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na isti način na koji je uplata izvršena, gotovinski, uplatom na Vaš tekući račun ili uplatom na račun Vaše platne kartice kod banke.

ODGOVORNOST

Svojstva proizvoda i cene opisane u informacijama o proizvodima u velikoj meri su verodostojna. Pro Tech Support d.o.o ne snosi odgovornost za eventualne nepravilnosti ili netačnost informacija datih na sajtu

PRAVO NA ODUSTAJANJE

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.tonerhouse.rs smatra se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba) da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Kupac ima pravo da ne navede razlog odustanka.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada nam je dostavite. Izjavu o odustanku možete preuzeti ovde.
U slučaju odustanka, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod ukoliko to želi. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da proizvod nije korišćen i da je bez bilo kakvih vidljivih oštećenja.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, sa najkasnijim rokom od 14 dana od slanja izjave o odustanku. Ukoliko rok od 14 dana istekne, nemate mogućnost vraćanja proizvoda.
Prilikom povraćaja proizvoda, obavezno je vratiti predmetni proizvod u ispravnom i nekorišćenom stanju pri čemu treba da priložite i račun-otpremnicu koju ste prethodno dobili uz porudžbenicu.

Po prijemu proizvoda, utvrdićemo da li je proizvod u ispravnom stanju. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja je nastala kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan. Ukoliko se utvrdi da je proizvod oštećenkrivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Pro Tech Support d.o.o je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, odnosno nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije proizvod koji nije poručio.